Om vårt arbete

Tehusets mål är att våra besökare ska få egenmakt över sina liv. De ska få verktyg så att de kan lyckas i sitt nya hemland. De ska få redskap att forma sina egna liv. De ska äga förmåga att fungera integrerat i den svenska miljön, i full socialt samspel. Men innan de kommer dit måste vi börja där de står:

Integration eller segregation?

Tehuset är ett integrationsprojekt. Tehuset hälsar kvinnor välkomna till Sverige. Tehuset verkar mot kulturell, språklig och religiös segregation. Tehuset vill ta kvinnor ur flyktingboenden, ur förortslägenheter, ur villor och egna hem till en mötesplats oavsett religion och bakgrund.

Beteckningarna Tehuset och Khatoon är namnskyddade hos Patent- och Registreringsverket och tillhör Föreningen Khatoon.

Metoder

En, av familjen godkänd miljö

Verksamhetsbasen är våra Tehus. Föreningen hyr lokaler för detta ändamål i Karlskoga, Karlstad och Jönköping (samt fristående föreningar med samma namn på andra orter). Det är ett tehus (chai khane), enbart för kvinnor, med både gemenskaps- och kursutrymmen i lokalen. De är, så vitt vi vet, det enda tehusen i världen, av sitt slag. Det svenska samhället med sin blandning mellan könen och påstådda promiskuitet anses vara en oren och farlig miljö. Därför tillåts inte en del kvinnor i målgruppen att gå till SFI för sina män. För dessa kvinnor innebär Tehuset en godkänd social miljö att vistas i. Vi fick i början besök i Tehuset av kvinnornas män som ville kontrollera att det verkligen är en kvinnlig miljö och att den upplevs som ”ren”, innan deras fruar får komma. Eftersom besökarna kommer från en moraliserande miljö har det också visat sig viktigt att den kvinnliga personalen har något som besökarna upplever som ”moralisk höjd”. Liksom allt annat bedöms också Tehuset utifrån sin heder!

Utbildning i språk:

Den näst viktigaste byggstenen är utan tvivel språket! Utan ett gemensamt språk kan inget verkligt möte ske och utan mötet ingen integration. Att få arbete i Sverige utan ett fullgott språk är en omöjlighet. Att starta språkutbildningen i samband med uppehållstillståndet är alldeles för sent och djupt rättsosäkert – invandraren saknar möjlighet att tala i sin sak och att förstå vad som sker. Språkutbildningen ska starta så snart som möjligt efter bosättningen på orten. Det ger integrationen en flygande start, förbygger psykisk ohälsa under en osäker väntan och ökar rättssäkerheten i det att personen i högre grad kan delta i prövningen av uppehållstillståndet i det egna ärendet med bättre språkkunskaper. Även om personen utvisas har hennes sak prövats väl och hon flyttar tillbaka bättre rustad med kunskaper från en annan kultur.

Transkulturella nätverk och nya grupper

I Tehusets trygga och tillåtande miljö sker möten som varit omöjliga innan. Över 20 nationaliteter och fyra världsreligioner möts i Tehuset. Gruppen är en viktig del av vår metodik. I gruppkulturen formas den enskildes övertygelser och attityder, inte så mycket av personliga föreställningar som av den grupp där de är trygga, sedda och erkända. Socialisationens kraft är mycket stor! Att utmana en person, född i gruppkulturen att ta individuella steg som kommer att föra henne ut ur gruppen och tryggheten är närmast omöjligt. På denna sten strandar ofta svensk integrationspolitik.

Istället för att se gruppen som ett segregerande hinder ser vi gruppens dynamik som en kraft att använda i integrationens tjänst. För att det ska vara möjligt måste en ny grupp bildas runt varje kvinna, en grupp med emanciperande/tillåtande värderingar. För människor tränade till anpassning till gruppen är steget ganska kort att överta språk men även värderingar.

Samhällskunskap, mänskliga rättigheter och övriga kurser

Det svenska samhället fungerar ofta på ett helt annat sätt än de samhälle kvinnorna kom ifrån. Sam-hällsundervisningen fungerar som en god introduktion till hur vi tänker angående demokrati och mänskliga rättigheter. Fortgående pågår undervisning och diskussioner kvinnorna om vilka rättigheter och skyldigheter kvinnorna har i det svenska samhället. Frågor kommer alltid om hur man gör: Hur sjukanmäler man barn? Hur får man bankkort? Vad betyder brevet från Migrationsverket osv. Tusen frågor senare har en säkerhet fötts i mötet med det svenska samhället.

Kurser hålls i våra kurslokaler, en till två gånger per dag à tre timmar (förmiddag och/eller eftermiddag), främst under terminstid. En eller flera av våra handledare, samt vid behov, tolkar, leder kurs i givet ämne. Utrymme ges för samtal och gemenskap. Utbudet av kurser växlar ständigt beroende på vilka volontärer som bidrar men vi har alltid Svenska för invandrare på olika nivåer med legitimerade lärare samt i mån av resurser Engelska, Handarbete, Sömnad och tillskärning. Vi har också haft kurser i Bakning och Data. Vi har även hållit kurser i Simning i avlyst simhall, Cykling och i Körkortsteori.

Skyddat boende

I akuta fall måste våldsoffren kunna tas till ett skyddat boende i vilket de kan fredas. Vi har byggt upp det som enses vara ett av Sveriges största och bästa skyddade boenden dit kvinnor, familjer OCH män är välkomna. Fina trerumslägenheter, stor lekpark, egna lärare och språkkunnig personal inom det goda skalskyddet.

Resultat

En enkel utvärdering visar att:

  • Många hundra kvinnor över åren deltagit i Tehusets kurser och öppna verksamhet.
  • Just de kvinnor som förhindras att delta i normal undervisning och svenskt samhällsliv pga. hedersrestriktioner får komma till Tehuset.
  • Ett transkulturellt socialt nätverk byggs efterhand upp kring dessa kvinnor som både de och deras familjer kan dra nytta av.

Vi är stolta över att kunna erbjuda allt från öppna möten i Tehuset, till utbildning, skyddat boende och ibland arbete. Utvärderingar visar att det speciella med vår metodik är hur effektivt den når samhällets mest segregerade miljöer. Just de grupper som pga. kulturkritik och heders- och gruppkultur är svårast att integrera, är de grupper som Tehuset appellerar till!

Samverkan

Hela detta projekt har från första dagen varit beroende av en god samverkan mellan Föreningen Khatoon, kommunens institutioner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Polisen. Vi möter mycket god vilja av många instanser, från gräsrötter till personer i ledande ställning som ser den uppenbara nyttan av både Tehuset och Föreningen Khatoon. Uppslutningen från lokalsamhället har varit och är – fantastisk!

khatoon logo

Sohelias berättelse

Hon är barnbarnsbarn till ”Suleyman Shah” som dödades 1923 som en följd av den maktkamp i Mellanöstern som utlöstes av ”Lausannefördraget”. Sedan dess har släkten Davoodians historia präglats av att man förlorade maktkampen mot släkten…

>

icon-heart

Vi är beroende av ditt stöd!

Medel ur diakonifonden har används för att hjälpa kvinnor och ungdomar under förtryck, till läkarvård, medicin och juridisk hjälp.

Lämna ett bidrag